תקנון ותנאי שימוש לאתר אנאמה טל מילר (Anama)

ברוכות הבאות למתחם הפעילות של אנאמה טל מילר (להלן: “אנאמה”) הפועל בכתובות https://www.anama.co.il; וגם ב https://my.schooler.biz/courses  ו/או בכל כתובת ו/או דומיין אחר שמקשר למקושר למתחם הפעילות (להלן: “האתר” או “מתחם הפעילות”).

מתחם הפעילות מלווה נשים בעיקר בגילאים שבין 40-60 להתפתחות אישית, למודעות עצמית, לאהבה עצמית, להגשמה עצמית.
במתחם הפעילות ניתן לקבל כלים מגוונים ומוצרי ידע בתחומה של אנאמה. האתר גם מספק פלטפורמה דיגיטלית לקורסים אליהם תוכלנה המשתמשות באתר להירשם (להלן: “המשתמשת”).
האתר פועל באמצעות אנאמה – פסיכותרפיסטית גופנית מטעם אוניברסיטת חיפה המלווה נשים משנת 1999 להעצמה ולהגשמה.

מבוא

הנך מתבקשת לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר במלואן ובעיון כתנאי מוקדם לכל שימוש באתר ו/או רישום לאתר הקורסים של אנאמה (להלן: “הקורסים”) ו/או לכל התקשרות עם אנאמה אם מקוונת ואם לאו.

יודגש כי שימוש באתר ו/או רישום לקורסים ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג שהוא באתר, לרבות רישום לקבלת תכנים חינמיים או שבתשלום ו/או כמנויה באתר, מבטאים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ותנאי השימוש וכי לא תהא למשתמשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה נגד אנאמה ו/או מי מטעמה.

במתחם הפעילות ניתן להירשם לקורסים דיגיטליים או פרונטליים ו/או להירשם לצורך קבלת תכנים חינמיים מהאתר ו/או להירשם כמנוי לאתר. כל אחת מהפעולות במתחם הפעילות תהיה כפופה להוראות התקנון ותנאי השימוש.

ככל שיש לך השגות או אינך מסכימה לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקשת להימנע מלעשות שימוש באתר ו/או להימנע מרישום לקורסים שמציעה אנאמה ו/או להימנע מרישום לאתר.

מובהר כי התקנון ותנאי השימוש חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, בכל מכשיר קצה – בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת אחרים.

התקנון ותנאי השימוש חלים על כל התכנים במתחם הפעילות לרבות (אך לא רק): תוכן מילולי, תוכן חזותי, תוכן קולי, תוכן אורקולי או כל שילוב ביניהם (להלן: “התכנים” או “התוכן”).

התקנון ותנאי השימוש חלים גם על סרטוני הווידאו בערוץ ה YouTbe של אנאמה, באתר ו/או הסרטונים המקושרים ל-YouTube (embedded) ול- Vimeo וכן על כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, דגימה, קוד תוכנה, מאגר נתונים, ממשק, סמל, תו וכיו”ב.

התקנון ותנאי השימוש יחולו גם על הפעילות המתבצעת במסגרת קבוצת הפייסבוק הסגורה של אנאמה ו/או קבוצת פייסבוק שתוקם בעתיד, אשר במסגרתה פועלת ו/או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת הפרייה הדדית של החברים בין על ידי העברת תכנים של אנאמה ובין בכל דרך אחרת. זאת, ככל שאין בתקנון ובתנאי השימוש כאן כדי לסתור את התקנון ותנאי השימוש של פייסבוק.

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים. התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.

כל אדם, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו”ל כדין, רשאי לעשות שימוש באתר ו/או להירשם לקורסים ו/או להירשם כמנוי לאתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

המשתמשת מצהירה כי היא כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין (מתחת לגיל 18) או משתמשת אחרת שאינה רשאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמה, הרי שהמשתמשת נדרשת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר;
המשתמשת היא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;

התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמשת ואנאמה, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר מטעמן.

התקנון ותנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם להסדרת תנאי השימוש באתר, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אנאמה.

על המשתמשת לפנות לאתר, מעת לעת, על מנת לעיין בתקנון ותנאי השימוש העדכניים.

התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.

אנאמה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או לבצע בו כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שהוא בכל עת וללא הודעה מראש.

שימוש באתר

אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

הנך מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בכל מוצר נלווה באתר (לרבות, אך לא רק, הקורסים) ו/או כל שירות שניתן לקבל באמצעות האתר, ייעשה בהתאם לתקנון ותנאי השימוש, על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי.

המשתמשת באתר אינה רוכשת זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של אנאמה ו/או מי מטעמה.

בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם אנאמה הנך מתחייבת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.

ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמשת או השתמשה בפרטי הרשמת המשתמשת, על המשתמשת להודיע על כך לאנאמה באופן מיידי.

אנאמה רשאית למנוע ממשתמשת מסוימת מלעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית אנאמה לבטל רישום לאתר הקורסים באתר ו/או את המנוי לאתר.

אנאמה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמשת הנובעות מגורמים אלו מפעילותה באתר.

המשתמשת מתחייבת להימנע מלהעלות למתחם הפעילות ו/או להעביר לאנאמה ו/או לכל גורם מטעמה מידע שקרי, לא חוקי, בעל אופי פוגעני או בלתי הולם. המשתמשת תדווח לאנאמה על כל פרסום מהסוג הזה בהם היא נתקלת במהלך השימוש במתחם הפעילות. יובהר כי ככל שאין בכך כדי לסתור את הוראות התקנון של פייסבוק, יחול סעיף זה גם על הקבוצה הסגורה בפייסבוק.

אנאמה תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל אנאמה להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו  נזק ישיר או עקיף כלשהו.

הזמנת מוצרים בחנות האתר

זמני הספקה:

המוצר ישלח לידי המזמין לא יאוחר מ 4 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה באמצעות דואר ישראל. אנאמה לא תהיה אחראית לעיכובים במשלוח התלויים בהתנהלות דואר ישראל

אחריות ותנאי ביטול עבור מוצר פיזי:

אנאמה עושה כל שביכולתה לשלוח אליך מוצר איכותי ושלם. מוצר אשר הגיע לידיך פגום יוחלף במוצר זהה בלבד. לא יתקבל החזר כספי במקרה של מוצר פגום. אם הגיע לידיך מוצר פגום, יש לידע את אנאמה לא יאוחר מ 3 ימים מיום הגעת המוצר באמצעות דוא”ל info@anama.co.il או טלפון: 0504790536 ולשלוח את המוצר הפגום באריזתו המקורית תוף פירוט הפגם לכתובת: ת.ד. 60 הר חלוץ ד.נ. בקעת הכרם 2012100 לאחר בדיקת המוצר הפגום, נשלח אליך את המוצר החלופי.
ניתן לבטל את העסקה 14 יום מיום קבלת המוצר. דמי הביטול בהתאם לחוק 100 ש”ח או 5% מערך העסקה, הזול מבינהם.
ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו באמצעות האתר בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן. לא יתקבל החזר על מוצר פגום, קרוע או שאריזתו נפתחה.
בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, החזר כספי יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום, ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. החלפת או החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהתאם לאמור לעיל, למעט ובכפוף למקרים שנקבעו לכך על פי דין.

אתר המנויות של אנאמה

על מנת להעצים את החוויה של המשתמשות באתר ובקורסים שמציעה אנאמה מעמידה אנאמה לרשות המשתמשות מערכת קורסים באתר ייעודי  – אתר הקורסים של אנאמה (להלן: “אתר המנויות”). באתר המנויות ניתן לקבל מידע נוסף על המידע הכללי באתר וכן תכנים הנוגעים לקורסים השונים שמציעה אנאמה. הכניסה לאתר המנויות נעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה.
שם המשתמש והסיסמה נמסר למשתתפות לאחר סיום הרכישה של הקורס במתחם הפעילות באמצעות המייל. על משתמשת שלא קיבלה את שם המשתמש והסיסמה לפנות לאנאמה לבירור. שם המשתמש והסיסמה הם אישיים ואין להעביר את שם המשתמש והסיסמה למשתמשת אחרת. יודגש, כי שימוש בלתי מורשה באתר המנויות עלול להוביל לחסימת המשתמשת ו/או ביטול ההרשאה לשימוש באתר ו/או ביטול ההשתתפות בקורס. בנסיבות אלו, לא ניתן יהיה לקבל החזר ו/או זיכוי בעבור תשלום לאנאמה, ככל ששולם.
אנאמה שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את המנוי של המשתמשת בחלוף פרק זמן ממועד הרישום לקורס ו/או לתכנים הנוספים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תנאי רישום עבור קורסים פרונטליים או דיגיטליים:

אנאמה מציעה באמצעות מתחם הפעילות קורסים ו/או תכנים דיגיטליים נוספים אליהם ניתן להירשם באתר (כגון: “קורס איזון רגשי”, “קורס המגדלור הפנימי”, “קורס ביצת הזהב”, “קורס ללא מעצורים” וכיו”ב). בנוסף מציעה אנאמה מפגשים אישיים מקוונים או פרונטליים (פנים אל פנים) ו/או סדנאות ו/או סרטונים אישיים וכיו”ב.

הרישום לקורסים הדיגיטליים ו/או לתכנים נוספים במתחם הפעילות כרוך בתשלום הנקבע על ידי אנאמה ויכול להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הרישום לקורסים ו/או לתכנים נוספים במתחם הפעילות נעשה על ידי מילוי פרטים באתר. מילוי כל הפרטים הנדרשים באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לרישום לקורס.

בסיום תהליך הרישום לקורסים ו/או לתכנים הנוספים תוכל המשתמשת למלא את הפרטים המלאים לביצוע ההזמנה והשלמת התשלום באמצעות כרטיס חיוב או בהעברה בנקאית.

המשתמשת מצהירה כי היא מודעת לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-“רכישה מרחוק” ו/או “עסקת אינטרנט”.

במסגרת תהליך הרישום לקורסים ו/או לתכנים הנוספים יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), כתובת למשלוח קבלה ופרטי אמצעי תשלום מלאים. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.

לאחר השלמת הליך הרישום לקורס וקבלת התשלום, תישלח למשתמשת קבלה ו/או חשבונית לכתובת הדואר. ככל שלא יתקבל אישור תשלום לקורס, תימסר על כך הודעה למשתמשת והיא תידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו אנאמה אינה מתחייבת לשמור את מקומה של המשתמשת בקורס. יובהר, כי יכול והרישום לקורס של המשתמשת לא ייקלט במערכת. על כן, משתמשת אשר לא קיבלת הודעה על אישור הרישום ו/או חשבונית בפרק זמן סביר נדרשת לפנות לאנאמה לצורך בירור.

תנאי ביטול קורסים דיגיטליים

הקורסים באתר הן דיגיטליים ואינם נערכים במתכונת רגילה של אולם הרצאות.
רישום לקורסים באתר וביטול הרישום לקורסים כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

ביטול רישום לקורס, ניתן לעשות תוך ארבע-עשר (14) ימים מיום הרישום ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@anama.co.il למעט מקרים שבהם נשלחו פרטי הגישה למייל של המזמינה. ידוע למזמינה כי מדובר במוצר דיגיטלי אינטרנטי אשר ניתן טכנית להקלטה ולשכפול וכי הוראות הביטול דלעיל יחולו רק בתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר. שימוש לצורך סעיף זה הנו קבלת הסיסמא המאפשרת גישה לתכני הקורס ורישומי מחשבנו בדבר מסירת הסיסמא יהוו ראיה חלוטה לכך.
טרם נשלחו למזמינה פרטי גישה למערכת הקורסים והיא נחשפה לתכני הקורס המלאים – המזמינה רשאית לבטל את העיסקה באמצעות הודעה לכתובת הדוא”ל info@anama.co.il בתוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה. אנאמה תיצור קשר עם המשתמשת לשם מסירת פרטי האשראי לזיכוי בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מבין השניים.
עם קבלת פרטי הגישה במייל למערכת הקורסים, לא תתאפשר ביטול העסקה ולא ינתן החזר מאחר והמזמינה נחשפה לתכני הקורס וההדרכות שהועלו.
יובהר למען הסר ספק כי המזמינה לא תהייה זכאית להחזר כספי במידה והיא מסרה הודעת ביטול לאחר המועדים הקבועים לעיל וכי תנאי הביטול המפורטים לעיל אינם יחולו על רכישת קורסים שהגישה אליהם כבר סופקה ונפתחה הרשאה למזמינה לצפייה בתכנים.

למרות שאנאמה עושה מאמצים להעניק למשתתפות את הכלים המרביים להתקדמות ולפתרון אישי של הבעיות, לא ניתן להבטיח את פתרון הבעיות. ההתקדמות של המשתמשות היא אישית וסובייקטיבית ותלויה בגורמים רבים כגון: יכולת היישום האישית של המשתתפת, יכולת התרגול ההתמדה ומידת ההתמסרות וההבנה של התהליכים הנלמדים בקורסים ו/או בתכנים הנוספים.

הרצאות וסדנאות פרונטליות

כל המשתתפות בסדנאות וההרצאות של אנאמה, אשר יערכו מעת לעת, מצהירות ומתחייבות כי הוראות התקנון ותנאי השימוש יחולו גם עליהן.
בנוסף מאשרות המשתתפות כי הובא לידיעתן כי במסגרת הסדנאות ו/או ההרצאות ייתכנו צילומים (סטילס ו/או וידאו) על ידי אנאמה ו/או מי מטעמה והן מאשרות לאנאמה לעשות כל שימוש בצילומים אלו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אנאמה ולא תהייה להן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות בצילומים אלו.

הרישום לקורס פרונטלי, יכול אך לא מתחייב, להיות תלוי גם במספר הנרשמות לקורס. בנסיבות מסוימות, שומרת אנאמה את הזכות לבטל קורס בשל מיעוט משתתפות. למשתמשת לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב אנאמה כל סכום ששילמה המשתמשת, ככל ששילמה, ו/או תבטל את החיוב באשראי ככל שבוצע.
עובר לפתיחת הקורס, לא ניתן יהיה לקבל החזר יחסי על מפגשים במהלך הקורס אשר המשתתפת לא הגיעה אליהם, מכל סיבה שהיא.

ביטול מפגש אישי מקוון/פרונטלי

יכול ואנאמה תקיים גם מפגשים אישיים. על כל שינוי וביטול של מפגש אישי יש להודיע לאנאמה 24 שעות קודם למייל info@anama.co.il או באמצעות הודעת וואטסאפ או משלוח מסרון (SMS) לנייד – 050-4790536. ככל והודעה כאמור לא תימסר שומרת אנאמה את הזכות לגבות את מחיר המפגש המלא כאילו התקיים.

קניין רוחני

אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר אנאמה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר אנאמה היא בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
השימוש באתר אינו מקנה למשתמשת כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של אנאמה ו/או של צדדים שלישיים.
אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי  שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד אנאמה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מאנאמה.

איסוף מידע שמירתו ואבטחתו

האתר פועל בהתאם לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשים. אנאמה משתמשת בחברת משולם חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה בין המובילות בישראל, לצורך בדיקה ואבטחת המידע. פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים אינם נשמרים במאגרי האתר.

לאנאמה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי האתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.

בעשותך שימוש באתר אתה מאשר לאנאמה לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.

כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי אנאמה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל  שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה  הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי אנאמה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה את מסכימה לכך מראש. מובהר כי אנאמה תהיה רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמשת ולא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם החומרים הדיגיטליים האלו.

היעדר אחריות

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בתוכן המצוי באתר ו/או במתחם הפעילות ו/או בכל מקום המקושר למתחם הפעילות ו/או במידע שנמסר על ידי אנאמה בקורסים ו/או בכל סדנה או פעילות של אנאמה ו/או מטעמה, לרבות, אך לא רק, בקבוצת הפייסבוק שמפעילה אנאמה, בסרטוני הווידאו המצויים באתר YouTube ובמידע שמפרסמת אנאמה ב-Google, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים האישיים של מקבלת הייעוץ ואין להסתמך על המידע המצוי באתר כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום.

אין לראות בתוכן המצוי באתר ו/או המועבר על ידי אנאמה בין במסגרת הקורסים ובין בכל מסגרת אחרת של אנאמה או של מי מטעמה, ייעוץ ואין לפעול על פיו לשם ביצוע התקשרויות ו/או פעולות עסקיות ו/או פעולה כלשהי, טרם היוועצות עם מומחים רלוונטיים.

השימוש שנעשה על ידי המשתמשות באתר הוא באחריותן בלבד ולא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אנאמה בגין הסתמכותה על מידע באתר.

אנאמה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע של אנאמה בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים “כוח עליון”, לא תהייה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד אנאמה. מובהר כי אנאמה ו/או מי מטעמה, לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים בשמה, לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמשת באתר בכל דרך כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הקורסים ו/או השירותים האחרים המצויים באתר כיום או בעתיד.

אנאמה ו/או מי מטעמה אינם ערבים לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב של תוכן אחר אשר הועלה על ידי משתמשות בין באתר, בין בקבוצות הפייסבוק של אנאמה ובין ב-YouTube או ב-Google.

משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

בעשותך שימוש באתר את מסכימה להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רישום לאתר את מביעה את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

בכוונת האתר לעדכן את משתמשיו בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשות בעת רישומן לאתר או שהייתן בו. בעשותך שימוש באתר זה, את נותנת בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.

ככל שאינך מעוניינת בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמנת לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות מסוג זה תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

הפרת התקנון ותנאי השימוש

המשתמשת באתר מתחייבת לשפות את אנאמה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שאנאמה, בעליה ו/או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

המשתמשת תפצה ותשפה את אנאמה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאנאמה ו/או למי מטעמה על-ידי המשתמשת כתוצאה מכך שהמשתמשת לא תקיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.

בעשותה שימוש באתר זה, המשתמשת נותנת בזאת את הסכמתה לכך כי התחייבותה זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם אנאמה ו/או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשלם המשתמשת את סכומי הנזק הנובעים מאחריותה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של אנאמה. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של אנאמה בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמשת תהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי אנאמה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמשת לנזק כאמור.

ברירת דין ושונות

הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בישראל.

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 050-4790536 או בדואר אלקטרוני info@anama.co.il. נציגים של אנאמה מתחייבים להשיב לפנייתך בתוך שבעה (7) ימי עסקים.